P - Hinduism Words Glossary

Pabbajja
Padmasana
Panca skandha
Panchajanya
Panchala
Panchali
Panchalya
Panchvati

Pandava
Pandit
Pandu
Paramahamsa
Paramita
Parashara
Parshurama
Paravasu
Parikshit
Parinirvana

Parnada
Partha
Parvati
Pashupatastra
Pauravas
Pavanrekha
Payovrata
Phalguna 
Pingala
Prabhasa

Pradyumna
Prahastha 
Prajapati
Prajna 
Pramanakoti
Prana
Pranam
Pranayama

Prasad
Pratikhami
Pritha
Puja
Puranas
Purumitra
Purusartha 
Purushottama
Pushkara 

No comments:

Post a comment

Gandiva Bow of Arjuna in Mahabharata

Gandiva is the bow of Arjuna, one of the five Pandava brothers. Arjuna is the central character of Hindu epic Mahabharata. Gandiva bow was ...